Astrology.vn - Lão Tử luận về Đạo: trạng thái của Đạo hư không, lặng yên trong trẻo, ở giữa thống nhiếp, bao trùm muôn ngàn thực thể để thu về cái một đơn thuần. Cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao giờ hết; cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng. Tĩnh thắng động, lạnh thắng nóng, thanh tĩnh (Vô vi) là chuẩn tắc trong thiên hạ.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, ; , ;

, , .

, , .

 

Dịch Hán Việt

Đại thành nhược khuyết, kì dụng bất tệ; đại doanh nhược xung, kì dụng bất cùng;

đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột.

Tĩnh thắng táo, hàn thắng nhiệt, thanh tĩnh vi thiên hạ chính.

 

Dịch nghĩa

Cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao giờ hết; cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng;

cực thẳng thì dường như cong, cực khéo thì dường như vụng, ăn nói cực khéo thì dường như ấp úng.

Tĩnh thắng động, lạnh thắng nóng, thanh tĩnh (Vô vi) là chuẩn tắc trong thiên hạ.

 

Luận giải

Đoạn trên, Vương Bật giảng rằng Đạo tùy vật mà tạo thành, cứ tự nhiên, không cố ý, không vì riêng một vật nào, cho nên tựa như khiếm khuyết, hư không… mà công dụng thì vô cùng.

Đoạn dưới, nguyên tác chép là: “Táo thắng hàn, tĩnh thắng nhiệt”: động thì thắng lạnh, tĩnh thì thắng nóng; đó là luật tự nhiên; mùa đông lạnh, ta cử động cho nóng lên, mùa hè nóng, ta ngồi yên cho bớt nóng.

Nhưng bản ý của Lão tử có lẽ ở trong sáu chữ: “thanh tĩnh vi thiên hạ chính”, khuyên chúng ta nên thanh tĩnh vô vi, cho nên sửa lại là “tĩnh thắng táo, hàn thắng nhiệt” thì hợp hơn. Hàn là lạnh, mà thanh cũng có nghĩa là mát. Vả lại tĩnh và táo, hàn với nhiệt mới tương phản với nhau. Tĩnh và hàn là vô vi, táo và nhiệt là hữu vi; vô vi thắng hữu vi.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 44 - LẬP GIỚI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 43 - BIẾN DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 42 - ĐẠO HÓA 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 41 - ĐỒNG DỊ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 40 - KHỨ DỤNG 老子 道德經