Astrology.vn - Cong (chịu khuất) thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê. Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải cho nên mới chói lọi, không tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ cho nên mới trường cửu. Chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được.

 

Nguyên văn Hán tự

,   , , , ,     .

.

; , ; .  

  .

,   ! .

 

Dịch Hán Việt

Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc.
Thị dĩ thánh nhân bão nhất vi thiên hạ thức.

Bất tự hiện cố minh bất tự thị cố chương; bất tự phạt, cố hữu công; bất tự căng cố trướng (hoặc trưởng).

Phù duy bất tranh cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh.

Cổ chi sở vị khúc tắc toàn giả, khởi hư ngôn tai! Thành toàn nhi qui chi.

 

Dịch nghĩa

Cong (chịu khuất) thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê.

 Vì vậy mà thánh nhân (thánh ở đây hiểu theo quan niệm của Lão) ôm giữ lấy Đạo (nhất đây là đạo) làm phép tắc cho thiên hạ.

Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải cho nên mới chói lọi, không tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ cho nên mới trường cửu (hoặc hơn người).

Chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được.

 Người xưa bảo: “Cong thì sẽ được bảo toàn”, đâu phải hư ngôn! Nên chân thành giữ vẹn cái đạo mà về với nó.

 

Luận giải

 Câu cuối: “Thành toàn nhi qui chi” có người dịch là:

 - Thực vẹn đủ nên theo về.

 - Nếu thành thật hoàn toàn thì ai cũng về với mình.

 - Do đó mà mình giữ được toàn vẹn.

 - Thực giữ được vẹn cái đạo chuyên đạo cũng giữ được vẹn cho mình mà mình về với đạo.

Các nhà bình giải đều cho rằng bốn hoặc cả sáu châm ngôn trong câu đầu: khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc đều là thành ngữ trong dân gian đã có từ xưa. Họ bảo rằng: Lão tử thích chủ trương thuyết tương đối, nên thường nói ngược với người đời, “nhu tri kì hùng, thủ kì thư, tri kì bạch, thủ kì hắc, tri kì vinh, thủ kì nhục.”

Ở đây cũng vậy. Người ta ai cũng muốn được toàn vẹn, thẳng, đầy, mới, có nhiều, riêng ông, cái gì người ta bỏ: cong, queo, trũng, cũ nhát, ít, thì ông lại coi trọng”.

Đạo vốn Khiêm, Nhu, người giữ đạo cũng phải khiêm nhu: cong, queo, tức là Nhu; trũng, cũ, ít tức là Khiêm. Khiêm Nhu thắng được tự phụ cương cường. Đó là một lẽ. Còn lẽ nữa là trong vũ trụ không có cái gì bất di bất dịch, thịnh rồi suy, đầy rồi vơi, cho nên bây giờ ở vào trạng thái cong queo thì sau sẽ bảo toàn được sẽ thẳng ra; bây giờ ở vào trạng thái thấp trũng, cũ nát, ít thì sau sẽ được đầy, mới, nhiều.

Những kinh nghiệm đó thuộc vào cái túi khôn chung của nhân loại, chẳng riêng của Trung Hoa. Lão tử chỉ có công nhấn mạnh và coi trọng nó hơn những người khác và sắp đặt thành một hệ thống mà dùng đạo, tức luật thiên nhiên làm cơ sở.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

  Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 21 - HƯ TÂM 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 20 - DỊ TỤC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 19 - HOÀN THUẦN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 18 - TỤC BẠC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 17 - THUẦN PHONG 老子 道德經