Astrology.vn - Lão Tử luận về Đạo và Học: “Giữ được thiên hạ là nhờ vô vi; Hữu vi cố làm bao nhiêu cũng không đủ”. Theo học [hiểu theo nghĩa thường] thì mỗi ngày [dục vọng và tinh thần hữu vi] một tăng; theo đạo thì mỗi ngày [dục vọng và tinh thần hữu vi] một giảm. Trị thiên hạ thì nên vô vi, còn như hữu vi thì không trị được thiên hạ.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, .

.

, , .

 

Dịch Hán Việt

Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn.

Tổn chi hựu tổn, dĩ chí ư vô vi.

Vô vi nhi vô bất vi.

Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự, cập kì hữu sự, bất túc dĩ thủ thiên hạ.

 

Dịch nghĩa

Theo học [hiểu theo nghĩa thường] thì mỗi ngày [dục vọng và tinh thần hữu vi] một tăng; theo đạo thì mỗi ngày [dục vọng và tinh thần hữu vi] một giảm.

Giảm rồi lại giảm cho tới mức vô vi, không làm.

Không làm mà không gì là không làm.

Trị thiên hạ thì nên vô vi, còn như hữu vi thì không trị được thiên hạ.

 

Luận giải

Trên đường học Đạo, bước đầu tục học phải ngày một tăng tiến, nhưng bước sau học Đạo phải từ bỏ tục học để ngày một giảm bớt, cho đến không còn gì, tiến tới cảnh giới vô vi-hư không.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 47 - GIÁM VIỄN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 46 - KIỆM DỤC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 45 - HỒNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 44 - LẬP GIỚI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 43 - BIẾN DỤNG 老子 道德經