Chỉ mục bài viết

Astrology.vn - Sau quẻ Quải là quẻ Cấu. Quải có nghĩa là phán quyết. Đễ đã phán quyết xong rồi, tất biết được lành hay dữ, phải hay chăng, chắc có người mà gặp gỡ. Cấu nghĩa là đụng gặp. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Cấu là Ngộ (ngẫu nhiên gặp gỡ). Thuộc tháng 5.

 

Lời tượng

Thiên Hạ Hữu Phong: Cấu. Hậu dĩ thí mệnh cáo tứ phương

Lược nghĩa

Dưới trời có gió là quẻ Cấu (chỗ nào cũng găp. Nhà vua (nguyên thủ) lấy đấy mà thi hành mệnh lệnh cho thông cáo đi bốn phương.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu; Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Gái bé đương đông chẳng đủ lo,

Chiếc thuyền lui tới sóng dềnh to,

Từ đầu ngựa chạy không mang lỗi,

Sợ lệnh truyền sau chửa khắp cho


 

HÀO 1 ÂM: Hệ vu kim nị, trinh cát; hữu du vãng, kiến hung, luy thỉ phu trịch trục

Lược nghĩa

Buộc nó vào cái dây hãm (dây phanh) bằng kim khí thì đạo chính (của quân tử) mới được tốt lành, nếu để cho nó tiến lên, thấy xấu ngay, con heo gầy yếu mà tin chắc rằng nó sẽ nhảy nhót (tiểu nhân mà thả lỏng thì sẽ làm càn).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Răn tiểu nhân nên tự thủ

Mệnh hợp cách: Học cổ, hành đạo, tuy không lập được sự nghiệp, nhưng cũng khôn khéo tu thân bảo gia.

Mệnh không hợp: tài nhỏ, sức ngắn, làm liều, gánh họa.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và giới sĩ: bị biếm phạt, khó tiến.

- Người thường: Gặp quý nhân, tín hữu hoặc được vàng lụa. Đàn bà sanh nở. Số xấu thì phòng tật, tụng lo phiền. Đàn bà không thanh khiết.

THƠ RẰNG:

Tiểu nhân gặp dịp sắp to,

Phải phòng từ nhỏ chớ lo làm sàng


 

HÀO 2 DƯƠNG: Bao hữu ngư, vô cửu, bất lợi tân

Lược nghĩa

Cái bọc có cá (hào 2 là bọc, hào 1 là cá) không lỗi gì (vì hào 1 là tiểu nhân không nhảy ra được), không lợi đem cho gặp khách (hào 4 ứng với hào 1 sẽ giúp tiểu nhân làm bậy).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Quân tử gặp tiểu nhân, giữ cho nó làm điều chính.

Mệnh hợp cách: Có tài lớn, lượng rộng, dung vật, thương dân.

Mệnh không hợp: Bỉ lận, không thích tân bằng, ích mình hại người, cố chấp.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được thăng trật, được hưởng cá vàng cá bạc.

- Giới sĩ: Chẳng có mống gia nhân nào.

- Người thường: Được nhiều vàng lụa, thủy lợi hoặc nô tỳ, phụ nhân có nghén.

THƠ RẰNG

Nên chăng ta cứ y ta,

Nhiều người dựa ý, hóa ra lỗi lầm.


 

HÀO 3 DƯƠNG: Đồn vô phu, kỳ hành từ thư lệ, vô đại cửu

Lược nghĩa

Mông đít không da, nên đi chập choạng, nguy, nhưng không lỗi to.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cương mà không gặp được ai, cũng nguy.

Mệnh hợp cách: Cầu công danh thì không đủ tài, nhưng làm cho vinh hoa thì thừa sức, hoặc được nhờ tổ nghiệp, giữ điền sản.

Mệnh không hợp: Cô lập, gian truân, hoặc đau lưng, đau cẳng, phúc nhỏ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Nên lùi bước, bị biếm phạt.

- Giới sĩ: Tiến thủ được, đỗ bét cao học.

- Người thường: Bị tai ách, hoặc bị đòn.

THƠ RẰNG:

Đi tập tễnh, ở không an,

Gặp nguy, lỗi nhẹ, làm càn, tai ương.


 

HÀO 4 DƯƠNG: Bao vô ngư, khởi hung

Lược nghĩa

Bao không cá (hào 1 đã ở trong bao của hào 2 rồi) bắt đầu xấu (hào 4 cô lập).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Mất dân nên xấu

Mệnh hợp cách: Quý mà không có địa vị, ở cao mà không có dân, tri cơ cố thủ thì đỡ tai hại.

Mệnh không hợp: Cầu danh vọng lợi mà mất cơ hội cô lập, kém về nô bộc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Bị về vườn

- Giới sĩ: Bị đình giáng

- Người thường: Tranh tụng, thị phi. Người già tổn thọ.

THƠ RẰNG:

Ở trên thân dưới là khôn,

Sự cơ để mất, ai còn mến thương


 

HÀO 5 DƯƠNG: Dĩ kỷ bao qua, hàm chương, hữu vận tự thiên.

Lược nghĩa

Lấy cây Kỷ che chùm cho cây dựa (hào 5 che cho hào 1) hàm chứa vẻ tốt đẹp, như có ở trên trời sa xuống.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Nói cái đạo lấy dương chế âm vậy.

Mệnh hợp cách: Khoan hồng đại lượng dung nạp được quần sinh, hưởng phú quý.

Mệnh không hợp: Cũng có học vấn độ lượng tuy không vinh hiển, nhưng cũng là phú hữu.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Có tài lương đống quốc gia.

- Giới sĩ: Được người tôn quý dắt dẫn và thu hoạch bất ngờ. Đàn bà có sanh nở, người già giảm thọ.

THƠ RẰNG:

Trung chính ngồi cao dễ thí vi,

Đất sinh cây kỷ buổi đương thì,

Quả nhiên giữ chính rồi tương ngộ,

Hầu thỏ ngưu sà lại phát huy.


 

HÀO 6 DƯƠNG: Cấu kỳ dát, lận, vô cửu

Lược nghĩa

Chỉ gặp cái sừng của mình (hào 6 cương mà ở trên cùng) xấu thẹn, không trách lỗi ai được (tự mình cô lập).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: cương không gặp ai hết

Mệnh hợp cách: Danh cao, tiếng sạch, xuất chúng, chùm đời, nói thẳng luận ngay, nhưng bị nghị luận xuyên tạc rất nhiều, nên lộc vị chẳng ổn

Mệnh không hợp: Chí khí cương đại, bất cận nhân tình, kết thù mua oán, luôn luôn vất vả.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Ngồi cao, đứng đầu, phòng bị chê trách.

- Giới sĩ: Tiến thủ, lên cao.

- Người thường: Không kẻ giúp, kinh doanh khó.

THƠ RẰNG:

Chí mưu chẳng gặp buồn tênh

Có đi mà hẹn chênh vênh lỡ làng.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 43 - TRẠCH THIÊN QUẢI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 42 - PHONG LÔI ÍCH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 41 - SƠN TRẠCH TỔN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 40 - LÔI THỦY GIẢI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 39 - THỦY SƠN KIỂN