Astrology.vn - Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng - được diễn giải dưới hình thức thể  thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ thuộc. Phần này bàn bề Hình Tướng của con người.

 

Luận xem văn sự con người

Phải hình quyền quý, phải đời phong lưu

Có người trí hoá tài mưu,

Có người bần tiện, tư ưu đêm ngày.

 

Bàn chân đi đứng thẳng ngay

Trong bụng cũng vậy, có hay thế nào.

Con mắt chơn mày đóng cao,

Mày sóc mày cáo hỗn hào lắm thay.

 

Tai lừa tai ngựa hỡi bay,

Dững đôi chơn mày thế ấy cũng hư.

Răng khít là răng Thiềm thừ,

Ở ăn độc địa thời chừ lo âu.

 

Người nào trán vận xoáy trâu,

Thiên tinh là hiệu, có đâu cho vừa.

Đôi tròng trắng bạc quá ư,

Nam nhơn dâm phụ, nữ hoà gian phu.

 

Mỏng môi cao mỏ hồ dồ,

Hồng hồng con mắt giết chồng như chơi

Khao khao giọng thổ tiếng cười,

Vân vân tóc trán là người khôn ngoan.

 

Đêm ngày tự lự tâm toan,

Phỉnh người lấy của, dỗ người lấy công

Người nào mắt phụng mũi rồng

Trán cao bằng phẳng , cằm đồng nở nang.

 

Trên cho cận dưới vững vàng,

Ấn quyền cũng có trào đàng có khi

Quới quyền dầu chẳng làm chi,

Hương thơm người cũng kỉnh vì làm trên.

 

Người nào lỗ mũi hỉnh lên,

Của xe chất lại một bên cũng nghèo.

Chơn nai rồi lại chơn heo,

Bước cao bước thấp cũng đều nên ghê.

 

Râu thời quắn quắn râu dê,

Ở ăn bạc bội nhiều bề gian manh

Người nào quản hượt thượng đình,

Ấn quyền cũng có, phẩm bình chất cao.

 

Nhơn trung sâu tợ như đào,

Thung dung trên thế anh hào mới đang.

Thiện từ trải khắp nhơn gian

Ai khôn khôn với, ai ngoan ngoan cùng.

 

Ấy nên một đấng anh hùng,

Trên cân mày mặt, dưới bằng đít trôn.

Dầu mà đau khổ sầu tuôn,

Mặt cũng tươi tốt hơn tuồng hân hoan.

 

Nói ra là sự dở dang,

Lưng thô mặt đục, lòng lang bộn bàng

Dầu mình nằm trên đống vàng,

Lâu mòn thời cũng một bàn tay không.

 

Ra đi chân bước cứng còng,

Rùng vai lắc chuyển động trong tới ngoài.

Là người bần tiện hình hài,

Mãn đời thì cũng đi vay của người.

 

Mở miệng chưa nới đã cười,

Bất bình nhãn mục, một đời lang dâm.

Người nào mắt phụng mũi lân,

Mi trường quá mục mười phần tốt thay.

 

Đã cân vừa chân vừa tay,

Eo lưng thắt đáy bằng nay vững vàng.

Ra đi chân bước khoan khoan,

Chẳng giàu thì cũng làm quan nhưng là.

 

Đầu mày mà lại dững ra,

Có gan có ruột, gian tà vốn không.

Gái mà da đỏ hồng hồng,

Dài cằm rộng miệng có chồng lấy trai.

 

Đầu mà lịch sự khoan thai,

Tròng trắng trắng bạc, tròng đen đen dầm

Quả là cẩu hạnh lang tâm

Con mắt thế ấy thì dâm chẳng lầm.

 

Còn người ân hận lương tâm

Phương viên diện mạo, ngâm ngâm má đào

Trung trung chẳng thấp chẳng cao

Nói năng thủng thẳng mày giao cung huyền

Mắt hẹp lại cao lưỡng quyền

Tai như tai Phật lòng hiền sống lâu.

 

Ai mà ăn ở hiểm sâu

Lưng dài mặt rộng hay chau đôi mày

Nói rồi lại phủi hai tay

Thì mấy người ấy có tài là chi.

 

Làm người lấy đó mà suy

Râu ria lông ngực có khi phản thần

Người nào nhãn lộ bất bình

Dĩ ân báo oán là tình gian hung.

 

Nam nhân đa phát, bần cùng

Nữ nhân tiểu phát ,ai dùng làm chi

Ai mà môi đỏ da chì

Ấy là chất phát vậy thì cũng nên.

 

Người nào trán khuyết một bên

Thời lòng gian giảo đâu nên trung bình

Làm người học lấy trông mình

Biết người mà lánh , biết tình mà ưa.

 

Nịnh thần là thấy hay chưa

Râu rẽ hàm én mắt thời láo liêng

Dầu mà làm quan hay quân

Xảo ngôn xàm ngữ hại dân nhộm nhàng.

 

Ai có ngũ lộ rõ ràng

Là tướng phú qúi bạc vàng trong tay

Không đạo vô mao bằng nay

Bần cung chi tướng tháng ngày tân toan.

 

Anh hùng là tướng có gan

Ti hậu cho có một trang anh hùng

Người nào mà cạn nhân trung

Ở ai hại nấy có dùng chi đâu.

 

Tam nhũ là tướng công hầu

Tứ nhũ là báu đã giàu lại sang.

Tiểu tiện nước chảy hai hàng,

Rơi rơi hoa cải tựa đàng mưa sa.

 

Nhỏ thì ở cửa ở nhà

Lớn lên ở phủ, ở toà , ở cung.

Đừng vương cái thói tham lam

Ngũ nhạc cho có, thời làm lớn ngay.

 

Đới ra một giọt chảy ngay

Bần cùng chi tướng tháng ngày lao đao

Hình dung thượng hạ mãng mao

Trường thọ chi tướng khổ lao chi bần.

 

Cho toàn ngũ nhạc chia thân

Ngũ trường cũng tốt,mươi phần thêm xinh

Nhãn thanh quan thị bất bình

Láo lưng con mắt gian tình ái đương.

 

Xảo ngôn,xàm ngữ đa phương,

Thượng nghiêm bất luận, hạ phường đệ huynh

Ở cùng ai cũng chẳng tin

Lấy đen làm trắng trong mình mới cam.

 

Đòng xa tay đánh cong cong

Bất bình lưỡng mục, thời lòng xấu thô

Nam tà,nữ tánh dâm ô,

Lẽ nào nết cũng mồ hồ lắm thay.

Co quắp tướng, duỗi hai tay

Như vậy thì cũng nhiều ngày khó khăn.

 

Tiếng eo éo, khít hàm răng

Giận rồi mới nói, nói năng châu mày.

Ác nhân thêm thắt lắm thay

Độc từ kẻ ở chân tay trong nhà.

 

Mặt thì coi trẻ như già

Lưu ly chi tướng, gian tà lại đeo.

Nằm như thỏ nằm như mèo

Cả đời thì cũng chịu nghèo không xong.

 

Nằm như lân, nằm như hùm,

Ngàn năm qúi tướng măn chung chi đời.

Thánh hiền truyền hết mọi lời,

Biết đời phước đức, biết đời giàu sang.

Nói như sấm, cười như rang,

Nữ nhân như thế tan hoang cả nhà.

Thánh hiền truyền lấy cho ta,

Để coi cho biết mới ra con người….

 

(t/h)

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài viết liên quan:

> Ma Y Thần Tướng: Xét đoán người hay kẻ dở

> Ma Y Thần Tướng: Ma Y Hình Tướng Diễn Ca

> Ma Y Thần Tướng: Ma Y Thần Tướng Diễn Ca