Chỉ mục bài viết

 

HÀO 3 DƯƠNG: Đồn vô phu, kỳ hành từ thư lệ, vô đại cửu

Lược nghĩa

Mông đít không da, nên đi chập choạng, nguy, nhưng không lỗi to.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cương mà không gặp được ai, cũng nguy.

Mệnh hợp cách: Cầu công danh thì không đủ tài, nhưng làm cho vinh hoa thì thừa sức, hoặc được nhờ tổ nghiệp, giữ điền sản.

Mệnh không hợp: Cô lập, gian truân, hoặc đau lưng, đau cẳng, phúc nhỏ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Nên lùi bước, bị biếm phạt.

- Giới sĩ: Tiến thủ được, đỗ bét cao học.

- Người thường: Bị tai ách, hoặc bị đòn.

THƠ RẰNG:

Đi tập tễnh, ở không an,

Gặp nguy, lỗi nhẹ, làm càn, tai ương.