Astrology.vn - Vạn vật đều có Căn nguyên của nó, nhân quả tuần hoàn. Biết luật bất biến thì bao dung, bao dung thì công bình (vô tư), công bình thì bao khắp, bao khắp thì phù hợp với tự nhiên, phù hợp với tự nhiên thì phù hợp với đạo, hợp với đạo thì vĩnh cửu, suốt đời không nguy.

 

Nguyên văn Hán tự

, , ,   .

,   .

,   .   .

,   ,     .

,   ,   ,   ,   ,   ,       .

 

Dịch Hán Việt

Trí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục.

Phù vật vân vân, các phục qui kì căn.

Qui căn viết tĩnh, thị vị phục mệnh. Phục mệnh viết thường.

Tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung.

Tri thường dung, dung nãi công, công nãi toàn, toàn nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thân bất đãi.


Dịch nghĩa

Hết sức giữ được cực hư, cực tĩnh xem vạn vật sinh trưởng ta thấy được qui luật phản phục (vạn vật từ vô mà sinh ra rồi trở về vô).

Vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng (tức đạo).

Trở về căn nguyên thì tĩnh, (tĩnh là bản tính của mọi vật, cho nên) trở về căn nguyên gọi là “trở về mệnh”. Trở về mệnh là luật bất biến (thường) của vật.

Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây hoạ.

Biết luật bất biến thì bao dung, bao dung thì công bình (vô tư), công bình thì bao khắp, bao khắp thì phù hợp với tự nhiên, phù hợp với tự nhiên thì phù hợp với đạo, hợp với đạo thì vĩnh cửu, suốt đời không nguy.

 

Luận giải

Trong đoạn cuối, “công nãi toàn”, có bản chép là “công nãi vương, và có người dịch là “vua”; lại có người hiểu chữ toàn ở đó là hoàn toàn.

Ý nghĩa chương ngày rất rõ: chúng ta phải cực hư tĩnh, bỏ hết thành kiến, tư dục đi mà nhận xét vũ trụ, sẽ thấy luật “qui căn” của vạn vật: từ vô sinh hữu, rồi từ hữu trở về vô; hiểu luật thiên nhiên bất biến đó và hành động theo nó thì suốt đời không bị họa.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 15 - HIỂN ĐỨC

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 14 - TÁN HUYỀN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 13 - ÁP SỈ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 12 - KIỂM DỤC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 11 - VÔ DỤNG 老子 道德經