Astrology.vn - Phần này Lão Tử luận về Đức - Đức của thánh nhân: thánh nhân không có lòng Thường, lấy lòng của trăm họ làm lòng của mình, và coi trăm họ như con của mình.  Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư vô dục, trị thiên hạ thì để lòng mình hồn nhiên. Trăm họ đều chăm chú nghe nhìn thánh nhân, thánh nhân đều coi họ như con trẻ.

 

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, , .

, , .

, , ,   .

, .

 

Dịch Hán Việt

Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm.

Thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệc thiện chi, đức thiện.

Tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệc tín chi, đức tín.

Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp yên, vi thiên hạ, hồn kì tâm.

Bách tính giai chú kì nhĩ mục, thánh nhân giai hài chi.

 

Dịch nghĩa

Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình.

Thánh nhân tốt với người tốt, tốt cả với những người không tốt, nhờ vậy mà mọi người đều hoá ra tốt; tin người đáng tin mà tin cả người không đáng tin, nhờ vậy mà mọi người đều hoá ra đáng tin.

Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư vô dục, trị thiên hạ thì để lòng mình hồn nhiên.

Trăm họ đều chăm chú nghe nhìn thánh nhân, thánh nhân đều coi họ như con trẻ.

 

Luận giải

Chữ Đức trong Đức thiện, Đức tín, nên hiểu là Đắc (được) vì hai chữ đó đọc giống nhau. Có người dịch “đức thiện”, “đức tín” là: như vậy thánh nhân có lòng tốt, có đức tín.

Đoạn dưới rất khó hiểu.

Hai chữ “Hấp Hấp” nếu dịch là thu rút như ở chương trước thì không xuôi. Cho nên nhiều nhà bỏ không dịch, có nhà dịch là: (thánh nhân làm cho thiên hạ) sợ, sợ nên co rút lại chăng? Chúng ta gượng dịch theo Dư Bồi Lâm là “vô tư vô dục”.

Câu cuối: “bách tính giai chú kì nhĩ mục”, có người hiểu là trăm họ chăm chú nhìn, lắng tai nghe thánh nhân, như si như ngốc.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>  LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 48 - VONG TRI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 47 - GIÁM VIỄN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 46 - KIỆM DỤC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 45 - HỒNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 44 - LẬP GIỚI 老子 道德經