Astrology.vn - Chương này Lão Tử luận thật hay. Những yếu tố Xảo Dụng thật thâm sâu và uyển chuyển làm sao. Đại ý của chương là: cứ thuận tự nhiên, đừng có tư ý, mưu mô thì dùng được mọi người, không phải bỏ ai, mình dạy cho người, người giúp đỡ lại mình mà đức mình càng thêm tỏ.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, , , , 結無繩約而不可解 .

, ; , .

.  , ; , .

, , . .

 

Dịch Hán Việt

Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà trích, thiện số bất dụng trù sách, thiện bế vô quan kiện nhi bất khả khai, thiện kết vô thằng ước nhi bất khả giải.

Thị dĩ thánh nhân thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân; thường thiện cứu vật, cố vô khí vật, thị vị tập minh.

Cố thiện nhân giả, bất thiện nhân chi sư; bất thiện nhân giả, thiện nhân chi tư.

Bất quí kì sư, bất ái kì tư, tuy trí đại mê. Thị vị yếu diệu.

 

Dịch nghĩa

Khéo đi thì không để lại dấu xe, vết chân; khéo nói thì không có lỗi lầm; khéo tính thì không dùng thẻ; khéo đóng thì không dùng then, róng mà mở không được; khéo buộc thì không dùng dây mà cởi không được.

Cho nên thánh nhân giỏi cứu người mà không ai bị bỏ; giỏi cứu vật mà không vật nào bị bỏ. Như vậy là sáng lòng (Đức của mình và của người và vật cùng nhau sáng tỏ).
Cho nên người thiện (người đắc Đạo) là thầy của người không thiện (người không đắc đạo, người thường); người không thiện là của dùng để người thiện mượn.

Không trọng Thầy, không yêu của dùng thì dù cho khôn cũng là lầm lẫn lớn. Thế gọi là cốt yếu, nhiệm màu.

 

Luận giải

Đoạn đầu có thể hiểu là: khéo xử sự thì (thuận tự nhiên nên) không lưu lại dấu vết; khéo nói thì (trầm mặc, ít nói, nên) không lỗi lầm, khéo tính toán thì (vô tâm, vô trí nên) không dùng mưu lược; khéo lung lạc người khác thì (thành thực với người nên) không cần giam hãm người, người cũng không bỏ mình mà đi; khéo kết nạp nhân tâm thì không cần trói buộc người, người cũng không bỏ mình mà đi.

Đại ý của chương là: cứ thuận tự nhiên, đừng có tư ý, mưu mô thì dùng được mọi người, không phải bỏ ai, mình dạy cho người, người giúp đỡ lại mình mà đức mình càng thêm tỏ.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

  Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 26 - TRỌNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 25 - TƯỢNG NGUYÊN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 24 - KHỔ ÂN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 23 - HƯ VÔ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 22 - ÍCH KHIÊM 老子 道德經