Astrology.vn - Biến đổi là hình thức tồn tại phổ biến nhất của tất cả các sự vật và hiện tượng. Biến đổi bao hàm mọi sự vận động và sự tác động qua lại, sự chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác.

 

Trong triết học, biến đổi luôn đối lập với sự ổn định tương đối của những đặc tính, cơ cấu hoặc của những quy luật tồn tại của các vật thể. Tuy nhiên, bản thân cơ cấu, những đặc tính và những quy luật là kết quả của những tác động qua lại, bị chi phối bởi những mối liên hệ khác nhau của các vật thể và do đó được sản sinh ra bởi sự biến đổi của vật chất.

Tính bị kích thích là đặc tính của mọi sinh vật, thể hiện ở năng lực phản ứng trong một thời gian ngắn đối với những tác động của môi trường bên ngoài và bên trong. Tính bị kích thích là một trong những hình thức phản ánh sinh vật phổ biến của vật chất.

Hình thức sơ đẳng nhất của tính bị kích thích vốn có đối với những cái gọi là động vật nguyên sinh là sự vận động tới nguồn kích thích (ánh sáng, mùi…) hay vận động xa khỏi nguồn đó. Trên cơ sở của tính bị kích thích, trong quá trình phát triển lịch sử, nảy sinh tính hưng phấn. Các sinh vật càng phức tạp và hệ thần kinh được hình thành thì những hình thức phản ánh sinh vật cũng trở nên phức tạp hơn, xuất hiện những sự phản xạ không điều kiện và có điều kiện. Cơ sở của “tính bị kích thích” là những quá trình trao đổi nhất định, là sự hoạt động của các thành phần an-bu-min. Học thuyết về tính bị kích thích cung cấp một tài liệu thực tế phong phú để chứng minh cho “lý luận phản ánh”.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỆN CHỨNG DUY VẬT

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: CÁI BI

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BÊN TRONG và BÊN NGOÀI

> CHIÊM TINH HỌC - 12 CUNG HOÀNG ĐẠO