Astrology.vn - Thuyết bạo lực là lý thuyết duy tâm cho rằng sự bất bình đẳng xã hội là do một số người dùng bạo lực đối với những người khác gây nên. Thuyết bạo lực phổ biến rộng rãi nhất trong số những tư tưởng tư sản.

 

Đuyrinh đã gắn liền sự xuất hiện các giai cấp với việc một bộ phận của xã hội dùng bạo lực đối với một bộ phận khác (bạo lực bên trong). Cauxky và một số người khác đã coi nguyên nhân quyết định sự xuất hiện các giai cấp, sự xuất hiện nhà nước là do chỗ bộ lạc mạnh nô dịch bộ lạc yếu hơn (bạo lực bên ngoài).

Karl Marx không phủ nhận vai trò của bạo lực trong lịch sử, nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng bản thân bạo lực có cơ sở của nó trong những điều kiện kinh tế. Thuyết bạo lực được những nhà tư tưởng tư sản đế quốc chủ nghĩa sử dụng nhằm mục đích bảo vệ chủ nghĩa thực dân mới, luận chứng cho chính sách “trên thế mạnh” gây lên “chiến tranh lạnh”.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN THỂ LUẬN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN NĂNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ẢO TƯỞNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BÁI VẬT GIÁO