HÀO 5 DƯƠNG: Dĩ kỷ bao qua, hàm chương, hữu vận tự thiên.

Lược nghĩa

Lấy cây Kỷ che chùm cho cây dựa (hào 5 che cho hào 1) hàm chứa vẻ tốt đẹp, như có ở trên trời sa xuống.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Nói cái đạo lấy dương chế âm vậy.

Mệnh hợp cách: Khoan hồng đại lượng dung nạp được quần sinh, hưởng phú quý.

Mệnh không hợp: Cũng có học vấn độ lượng tuy không vinh hiển, nhưng cũng là phú hữu.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Có tài lương đống quốc gia.

- Giới sĩ: Được người tôn quý dắt dẫn và thu hoạch bất ngờ. Đàn bà có sanh nở, người già giảm thọ.

THƠ RẰNG:

Trung chính ngồi cao dễ thí vi,

Đất sinh cây kỷ buổi đương thì,

Quả nhiên giữ chính rồi tương ngộ,

Hầu thỏ ngưu sà lại phát huy.