HÀO 2 DƯƠNG: Bao hữu ngư, vô cửu, bất lợi tân

Lược nghĩa

Cái bọc có cá (hào 2 là bọc, hào 1 là cá) không lỗi gì (vì hào 1 là tiểu nhân không nhảy ra được), không lợi đem cho gặp khách (hào 4 ứng với hào 1 sẽ giúp tiểu nhân làm bậy).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Quân tử gặp tiểu nhân, giữ cho nó làm điều chính.

Mệnh hợp cách: Có tài lớn, lượng rộng, dung vật, thương dân.

Mệnh không hợp: Bỉ lận, không thích tân bằng, ích mình hại người, cố chấp.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được thăng trật, được hưởng cá vàng cá bạc.

- Giới sĩ: Chẳng có mống gia nhân nào.

- Người thường: Được nhiều vàng lụa, thủy lợi hoặc nô tỳ, phụ nhân có nghén.

THƠ RẰNG

Nên chăng ta cứ y ta,

Nhiều người dựa ý, hóa ra lỗi lầm.