Astrology.vn - Trong thuật Tử Bình, cung Phu Thê (tùy mệnh Nam hay Nữ) nằm tại Chi của Trụ Ngày. Luận về Lục Thần thì sao Quan là sao đại diện cho Chồng (Phu) của Nữ giới. Thông qua các phân tích liên quan tới Chi của trụ Ngày và sao Quan, chúng ta sẽ được thông tin cát hung, thọ yểu… liên quan tới Chồng (Phu) của đương số.

 

1. Nguyên-Cục QUAN-TINH quá mạnh nên có THƯƠNG chế bớt QUAN-TINH, sức lực của THƯƠNG cũng mạnh  thì chồng được vinh-hiển, nếu sức của THƯƠNG yếu thì chồng hèn mạt.

2.  Nguyên-Cục QUAN-TINH yếu ớt nên có TÀI-TINH sinh QUAN, TÀI-TINH cường mạnh, thì chồng được hiển-đạt, nếu TÀI-TINH cũng yếu thì chồng nghèo túng.

3.  Nguyên-Cục THƯƠNG-QUAN quá mạnh, lại trong cục không có QUAN và TÀI, nếu lấy ẤN chế THƯƠNG, sức lực của ẤN mạnh, thì chồng có danh-giá. Nếu ẤN cũng yếu thì chồng bị khắc hay ly dị.

4.  Nguyên-Cục QUAN-TINH cường mạnh, không có TỶ, KIẾP, nhưng có ẤN, nên lấy ẤN  xích QUAN, sức ẤN đủ mạnh,  thì  chồng tốt  đẹp. Sức ẤN yếu,  chồng  không khá.

5.  Nguyên-Cục QUAN-TINH yếu, có THƯƠNG chế QUAN nếu lấy TÀI để dung-hòa. Sức của TÀI mạnh, chồng khá giả, tốt đẹp, sức của TÀI yếu hay không có TÀI, tất nhiên chồng bị khắc, sinh-ly tử-biệt.

6.    Nguyên-Cục  nhiều TỶ,  KIẾP  hiếm  TÀI,  QUAN.  Nên lấy  THƯƠNG  xích TỶ, KIẾP. Sức  THỰC,  THƯƠNG mạnh,  chồng    địa-vị. Sức  THỰC,  THƯƠNG yếu, chồng không tốt.

7.  Nguyên-Cục nhiều ẤN, không có  QUAN hay THỰC, THƯƠNG, nên lấy TÀI chế ẤN. Sức TÀI mạnh, chồng Qúy. Hiển Sức TÀI yếu chồng chết sớm hay ly-dị.

8.  Nguyên-Cục NHẬT-NGUYÊN yếu, có THƯƠNG mạnh, nên lấy ẤN sinh NHẬT-NGUYÊN, chế THƯƠNG-QUAN. Sức của ẤN mạnh, chồng khá giả. Nếu sức của ẤN yếu, chồng bất-lực.

9.   NHẬT-NGUYÊN mạnh,    nhiều THỰC, THƯƠNG, nên    TÀI, sức-lực của TÀI càng mạnh, người chồng oai-quyền hiển-hách. Nếu sức của TÀI yếu, chồng không được khá.

10. Nguyên-Cục QUAN-TINH yếu, ẤN mạnh, cũng nên lấy TÀI chế ẤN. Sức-Lực của TÀI mạnh, người  chồng giàu  sang, phu-vinh  thê-quý. Nếu TÀI-TINH yếu,  chồng hèn mạt.

11. Nguyên-Cục có SÁT có QUAN, ấy  là hổn lộn không tốt, nên có THỰC-THẦN chế SÁT. Sức-lực của THỰC mạnh, chồng khá giả, vinh-hiển. Sức-lực của THỰC yếu, chồng không tốt.

12. Ngay CHI có lợi cho DỤNG-THẦN, vợ chồng hòa-hợp. Nếu bất lợi cho DỤNG-THẦN, vợ chồng có sự gây cấn.

13. Nguyên-Cục NHẬT-NGUYÊN mạnh, QUAN-TINH yếu, không có TÀI. Nhưng có THƯƠNG-QUAN mạnh, chắc khắc chồng.

14. NHẬT-NGUYÊN mạnh, có ẤN cũng mạnh, không có TÀI, tuy có QUAN nhưng sức yếu, chắc khắc chồng .

15. Nguyên-Cục TỶ,  KIẾP mạnh,  không gặp  phải QUAN-TINH tất  nhiên    khắc chồng.

16. Nguyên-Cục ẤN mạnh, không có TÀI-TINH, chắc có khắc chồng.

17. Nguyên-Cục QUAN mạnh, ẤN yếu, tất khắc chồng.

18. Nguyên-Cục,  có TỶ,  KIẾP    ẤN  đều mạnh, lại    THƯƠNG mà  không  có QUAN, tất khắc chồng.

19. Nguyên-Cục, THỰC mạnh gặp ẤN  chế THỰC, QUAN yếu ngộ TÀI, tất  khắc chồng.

20. NHẬT-CHI là QUAN, gặp giờ xung, phu thê nửa đường chia-ly hay chết sớm.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (21): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG THÊ (VỢ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (20): XÉT NGUYỆT KIẾN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (19): LUẬN LƯU NIÊN TIỂU HẠN VÀ VẬN HẠN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (18): TỔNG LUẬN VẬN HẠN CÁT HUNG [2] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (18): TỔNG LUẬN VẬN HẠN CÁT HUNG [1] 子平八字