Astrology.vn - Họa-phúc cũng do nơi vận khiến, cho nên coi số là chỉ coi Vận mà thôi, lấy Dụng THẦN coi vận hạn, ấy  là phép đoán số. Nay chúng  tôi biên  thêm 1 phần để giúp cho quý vị minh bạch thêm. Một Đại vận có 10 năm, Thiên CAN 5 năm. Địa chi 5 năm. Nhưng phải lấy Địa CHI làm trọng.

 

1.  Có lợi cho DỤNG-THẦN, tức là vận tốt, phú-quý lập-tức thực-hiện.

2.  Tuy có lợi cho DỤNG-THẦN, nhưng bị 1 chữ nào trong Mệnh-Cục hợp đi hoặc Hình, Xung, Hại, thì vận này chuyện lại bình thường.

Thí dụ : DỤNG-THẦN là ẤT (Mộc), đi hạn gặp QUÝ (Thủy) thì QUÝ sinh ẤT chắc là tốt rồi, nhưng  chẳng may  trong Mệnh-Cục  có 1 chữ MẬU  (Thổ),  thì MẬU, QUÝ hợp, chữ QUÝ mất hất nguyên chất của Thủy, không  thể giúp cho ẤT  (Mộc) được,  thì bạn này cũng không có gì hay.

Hoặc DỤNG-THẦN là chữ NGỌ trong ĐỊA-CHI, đi hạn gặp DẦN, Mộc sinh Hỏa, lại DẦN, NGỌ tam-hợp, ắt là vận tốt, nhưng chẳng may trong Mệnh Cục có 1 chữ THÂN, thì THÂN xung DẦN, như vậy vận này cũng không có gì tốt.

3.  Bất-lợi cho DỤNG-THẦN, chắc chắn  là vận xấu, nhưng  trong Mệnh-Cục có 1 chữ hợp hay xung-khắc chỗ xấu đi,  thì hạn này cũng được bình-thường không có gì xấu lắm.

Tỷ-dụ : DỤNG-THẦN là ẤT (Mộc), đi hạn gặp chữ TÂN, thì TÂN khắc ẤT, ắt là vận xấu, nhưng nhờ trong Mệnh-Cục có 1 chữ BÍNH hợp TÂN, thì TÂN sẽ không khắc ẤT nữa.

Hay DỤNG-THẦN là NGỌ  trong ĐỊA-CHI, đi hạn gặp TÝ  là vận xấu, nhưng nhờ trong Mệnh-Cục    chữ SỮU hợp TÝ, TÝ sẽ  không  xung NGỌ nữa,  ấy    có KIẾT-THẨN cứu-giải, cho nên cũng không xấu xa vậy.

Một Đại vận có 10 năm, THIÊN-CAN 5 năm. Địa chi 5 năm. Nhưng phải lấy ĐỊA-CHI làm trọng.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (17): NGŨ HÀNH VƯỢNG SUY 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (16): LẬP MỆNH CUNG 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (15): CÁCH THỨC KHỞI VẬN HẠN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.2): LUẬN VẬN HẠN - NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.1): LUẬN VẬN HẠN - CHÍNH CÁCH 子平八字