Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can NHÂM.

 

NGÀY SINH CAN NHÂM

- Sinh tháng DẦN.

Lộ chữ GIÁP là THỰC-THẦN-CÁCH. 

BÍNH là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

MẬU là THẤT-SÁT-CÁCH. 

Cả 3 đều không lộ, chọn I chữ làm Tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÃO.

Lộ hay không lộ chữ ẤT cũng là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ chữ MẬU là THẤT-SÁT-CÁCH. 

ẤT là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Cả 2 chữ đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TỴ.

Lộ chữ BÍNH là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

CANH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

MẬU là THẤT-SÁT-CÁCH. 

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ chữ ĐINH là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

KỶ là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

Cả 2 chữ đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÙI.

Lộ chữ KỶ là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

ĐINH là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

ẤT là THƯƠNG-QUAN-CÁCH.

Cả 3 chữ đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng THÂN.

Lộ chữ CANH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

MẬU là THẤT-SÁT-CÁCH. 

Cả 2 chữ đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng DẬU.

Lộ hay không lộ chữ TÂN cũng là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ MẬU là THẤT-SÁT-CÁCH. 

ĐINH là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

TÂN là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Cả 3 đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng HỢI.

HỢI là LỘC của NHÂM, nên gọi là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI CÁCH).

- Sinh tháng TÝ.

TÝ là DƯƠNG-NHẬN của NHÂM, nên gọi là DƯƠNG-NHẬN CÁCH (NGOẠI CÁCH).

- Sinh tháng SỮU.

Lộ chữ KỶ là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

TÂN là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Cả 2 chữ đều không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.8): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN TÂN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.7): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN CANH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.6): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN KỶ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.5): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN MẬU 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.4): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ĐINH 子平八字