Bài Viết HOT

Luận Số Tử Vi

Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can KỶ.

 

NGÀY SINH CAN KỶ

- Sinh tháng DẦN.

Lộ chữ GIÁP là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

BÍNH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH.

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÃO.

Lộ hay không lộ chữ ẤT cũng là THẤT-SÁT-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ chữ QUÝ là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

ẤT là THẤT-SÁT-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TỴ.

Lộ chữ BÍNH là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

CANH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng NGỌ

Lộ hay không lộ chữ ĐINH, KỶ cũng là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI-CÁCH).

- Sinh tháng MÙI.

Lộ chữ ẤT là THẤT-SÁT-CÁCH. 

ĐINH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng THÂN.

Lộ chữ CANH là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

NHÂM là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng DẬU.

Lộ hay không lộ chữ TÂN cũng là THỰC-THẦN-CÁCH. 

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ TÂN là THỰC-THẦN-CÁCH. 

ĐINH là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng HỢI.

Lộ chữ NHÂM là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

GIÁP là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng SỬU.

Lộ chữ TÂN là THỰC-THẦN-CÁCH. 

QUÝ là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.5): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN MẬU 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.4): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ĐINH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.3): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN BÍNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.2): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ẤT 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.1): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN GIÁP 子平八字