Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can ĐINH.

 

- Sinh tháng DẦN.

Lộ lên chữ GIÁP là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

MẬU là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu cả 2 đều không lộ, nên chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÃO.

 Là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ chữ MẬU là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

ẤT là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

QUÝ là THẤT-SÁT-CÁCH. 

Nếu cả 3 đều không lộ, nên chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.  

- Sinh tháng TỴ.

Lộ chữ CANH là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

MẬU là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Nếu không lộ, nên chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ hay không lộ chữ ĐINH, KỶ đều là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI-CÁCH).

- Sinh tháng MÙI.

Lộ chữ KỶ là THỰC-THẦN-CÁCH. 

ẤT là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

- Sinh tháng THÂN.

Lộ chữ CANH là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

MẬU là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

NHÂM là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

Nếu cả 3 đều không lộ, nên chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng DẬU.

Lộ hay không lộ chữ TÂN cũng là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ MẬU là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

TÂN là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Nếu không lộ, chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng HỢI.

Lộ chữ NHÂM là CHÁNH-QUAN-CÁCH. 

GIÁP là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là THẤT-SÁT-CÁCH. 

- Sinh tháng SỬU.

Lộ chữ KỶ là THỰC-THẦN-CÁCH. 

QUÝ là THẤT-SÁT-CÁCH. 

TÂN là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chữ nào, lấy I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

(t/h)

Mệnh Lý Học - Bát Tự Tử Bình Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.3): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN BÍNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.2): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ẤT 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.1): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN GIÁP 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (4): XÁC ĐỊNH LỤC THẦN - LỤC THÂN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (3): CÁCH LẬP LÁ SỐ TỬ BÌNH 子平八字