Astrology.vn - Lão Tử cho rằng: Đạo thể không tên mộc mạc, bậc Vương Hầu nên giữ vững lấy Đạo thể mà thực hành phép trị Vô Vi. ”Đạo sáng tạo vật rồi vạn vật mới có danh phận, khi đã có danh phận rồi thì nên biết ngừng lại; vì biết ngừng lại cho nên mới không nguy.”

 

Nguyên Văn Hán Tự

, , , .

, .

, , .

, , .

. 

, .

 

Dịch Hán Việt

Đạo thường vô danh, phác,tuy tiểu, thiên hạ mạc năng thần dã.

Vương hầu nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự tân.

Thiên địa tương hợp, dĩ giáng cam lộ, dân mạc chi linh nhi tự quân.

Thủy chế hữu danh, danh diệc kí hữu, phù diệc tương tri chỉ.

Tri sở chỉ khả dĩ bất đãi.

Thí đạo chi tại thiên hạ, do xuyên cố chi dữ giang hải.

 

Dịch nghĩa

Đạo vĩnh viễn không có tên, chất phác, tuy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thường nó được [coi nó như bề tôi được]. Các bậc vương hầu biết giữ nó, thì vạn vật sẽ tự động qui phục.

Trời đất hòa hợp với nhau cho móc ngọt rơi xuống, nhân dân không ra lệnh cho móc ngọt mà tự nó điều hòa.

Đạo sáng tạo vật rồi vạn vật mới có danh phận, khi đã có danh phận rồi thì nên biết ngừng lại; vì biết ngừng lại cho nên mới không nguy.

Đạo đối với thiên hạ cũng giống như sông biển đối với suối khe.

 

Luận giải

Câu đầu còn hai cách chấm nữa:

1- Đạo thường vô danh phác;

2- Đạo thường vô danh, phác tuy tiểu.

Cách 1 không ổn vì cho “vô danh phác” đi liền thì không ứng với “thủy chế hữu danh” ở dưới; mà ý cũng không xuôi. Cách 2 không ổn vì nếu không ngắt ở sau chữ phác thì phải dịch là cái chất phác của đạo tuy nhỏ: vô nghĩa.

Câu “dân mạc chi linh nhi tự quân” có người dịch là dân không ai khiến mà tự họ [dân] cùng đều.

Câu áp chót có ý khuyên nhà cầm quyền khi đã đặt ra danh phận cho các quan để phân biệt rồi thì đừng bày thêm việc, để lầm lạc vì danh, mà nên trở về với mộc mạc tự nhiên.

 Câu cuối chúng tôi hiểu là sông biển là nơi qui tụ của suối khe, cũng như đạo là nơi qui tụ của thiên hạ. Có người hiểu khác: suối khe, sông biển làm lợi, gia ân cho mọi người thì đạo cũng vậy; hiểu như vậy thì phải dịch là: đạo ở trong thiên hạ cũng như suối khe, sông biển. 

Đại ý cả chương không có gì mới: vẫn là khuyên nhà cầm quyền phải thuận tự nhiên, vô vi, chất phác. Nhưng ý tối mà lời cũng tầm thường.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 31 - YỂN VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 30 - KIỆM VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 29 - VÔ VI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 28 - PHẢN PHÁC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 27 - XẢO DỤNG 老子 道德經