Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Binh, xác định cách cục và vận hạn cho Bát Tự của mỗi người rất quan trọng. Sau khi thiết lập lá số Bát Tự, cần xác định Cách Cục của mỗi lá số. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng cho việc luận giải và luận đoán Số Mệnh cũng như vận hạn. Phần này xác định cách cục cho Ngày Sinh Can CANH.

 

NGÀY SINH CAN CANH

- Sinh tháng DẦN.

Lộ chữ GIÁP là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

BÍNH là THẤT-SÁT-CÁCH. 

MẬU là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÃO.

Lộ hay không lộ chữ ẤT cũng là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

- Sinh tháng THÌN.

Lộ chữ MẬU là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

QUÝ là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

ẤN là CHÁNH-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TỴ.

Lộ chữ BÍNH là THẤT-SÁT-CÁCH.

MẬU là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng NGỌ.

Lộ chữ ĐINH là CHÁNH-QUAN-CÁCH.

Lộ chữ KỶ là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng MÙI.

Lộ chữ KỶ là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

ĐINH là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

ẤT là CHÁNH-TÀI-CÁCH.

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng THÂN.

THÂN là LỘC của CANH, nên gọi là KIẾN-LỘC-CÁCH. (NGOẠI CÁCH).

- Sinh tháng DẬU.

DẬU là DƯƠNG-NHẬN của CANH, nên gọi là DƯƠNG-NHẬN CÁCH (NGOẠI-CÁCH).

- Sinh tháng TUẤT.

Lộ chữ MẬU là PHIẾN-ẤN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC.

- Sinh tháng HỢI.

Lộ chữ NHÂM là THỰC-THẦN-CÁCH. 

GIÁP là PHIẾN-TÀI-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

- Sinh tháng TÝ.

Lộ hay không lộ chữ QUÝ cũng là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

- Sinh tháng SỬU.

Lộ chữ KỶ là CHÁNH-ẤN-CÁCH. 

QUÝ Là THƯƠNG-QUAN-CÁCH. 

Không lộ chọn I chữ làm tên CÁCH-CỤC. 

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.6): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN KỶ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.5): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN MẬU 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.4): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ĐINH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.3): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN BÍNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (5.2): XÁC ĐỊNH CÁCH CỤC - NGÀY SINH CAN ẤT 子平八字