HÀO 4 DƯƠNG: Bao vô ngư, khởi hung

Lược nghĩa

Bao không cá (hào 1 đã ở trong bao của hào 2 rồi) bắt đầu xấu (hào 4 cô lập).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Mất dân nên xấu

Mệnh hợp cách: Quý mà không có địa vị, ở cao mà không có dân, tri cơ cố thủ thì đỡ tai hại.

Mệnh không hợp: Cầu danh vọng lợi mà mất cơ hội cô lập, kém về nô bộc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Bị về vườn

- Giới sĩ: Bị đình giáng

- Người thường: Tranh tụng, thị phi. Người già tổn thọ.

THƠ RẰNG:

Ở trên thân dưới là khôn,

Sự cơ để mất, ai còn mến thương