HÀO 1 ÂM: Hệ vu kim nị, trinh cát; hữu du vãng, kiến hung, luy thỉ phu trịch trục

Lược nghĩa

Buộc nó vào cái dây hãm (dây phanh) bằng kim khí thì đạo chính (của quân tử) mới được tốt lành, nếu để cho nó tiến lên, thấy xấu ngay, con heo gầy yếu mà tin chắc rằng nó sẽ nhảy nhót (tiểu nhân mà thả lỏng thì sẽ làm càn).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Răn tiểu nhân nên tự thủ

Mệnh hợp cách: Học cổ, hành đạo, tuy không lập được sự nghiệp, nhưng cũng khôn khéo tu thân bảo gia.

Mệnh không hợp: tài nhỏ, sức ngắn, làm liều, gánh họa.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và giới sĩ: bị biếm phạt, khó tiến.

- Người thường: Gặp quý nhân, tín hữu hoặc được vàng lụa. Đàn bà sanh nở. Số xấu thì phòng tật, tụng lo phiền. Đàn bà không thanh khiết.

THƠ RẰNG:

Tiểu nhân gặp dịp sắp to,

Phải phòng từ nhỏ chớ lo làm sàng