Astrology.vn - Luận lục Thân, cung Tử Tức (con cái) được xem xét tại trụ Giờ của lá số Tử Bình. Hai sao Thương Quan và Thực Thần là biểu tượng của Tử Tức, sao Thương Quan biểu tượng của con gái, sao Thực Thần biểu tượng cho con trai. Trụ giờ rất quan trọng vì nó cho biết những thông tin  cát hung hậu vận mỗi cá nhân.

 

1.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, không có ẤN, có THỰC, THƯƠNG, con cái đông đảo.

Nếu là THƯƠNG-QUAN hay THỰC-THẦN làm Cách-Cục, các con học giỏi, thành-tài, có hiếu.

2.  NHẬT-NGUYÊN mạnh,  có ẤN cũng mạnh, nhưng THỰC, THƯƠNG yếu. Có TÀI  phá  ẤN cứu  THỰC,  THƯƠNG. Con  cái  nhiều  và về  già  được  các  con  phụng-dưỡng.

3.    NHẬT-NGUYÊN mạnh,  không    ẤN,  THƯƠNG    THỰC  núp    ĐỊA-CHI, không có Hình, Xung, QUAN, hay SÁT lộ trên THIÊN-CAN, chắc có nhiều con cái.

4.   NHẬT-NGUYÊN mạnh,  nhiều TỶ, KIẾP,  không  có ẤN, THƯƠNG  hay  THỰC núp dưới ĐỊA-CHI, con cái nhiều.

5.   NHẬT-NGUYÊN mạnh,  THƯƠNG-QUAN cũng mạnh,  không    TÀI  hay  ẤN, con cái nhiều, rất giỏi.

6.  NHẬT-NGUYÊN mạnh, THƯƠNG yếu có ẤN, nhưng TÀI được thành-cục, con cái đông mà bản mệnh cũng rất giàu.

7. Nguyên-Cục có THƯƠNG làm DỤNG-THẦN, con cái tốt học giỏi có quý-tử.

8.  NHẬT-NGUYÊN yếu, THƯƠNG hay THỰC mạnh, có ẤN không có TÀI, con cái được 2, 3 người.

9.  NHẬT-NGUYÊN yếu, không có QUAN-TINH có THỰC, THƯƠNG, con cái 2, 3 người.

10. Nguyên-Cục có THỰC hay THƯƠNG, không gặp Hình, Xung, chắ có con cái.

11.  Nguyên-Cục  THỰC,  THƯƠNG  được  giúp  đở,  hay  THỰC,  THƯƠNG  quá mạnh, có ẤN, nhiều con cái.

12. DỤNG-THẦN tại CAN-CHI giờ sinh, con cái nhiều và các con hiếu thảo.

13. NHẬT-NGUYÊN mạnh, ẤN cũng mạnh, THỰC, THƯƠNG yếu. Con hiếm  và muộn.

14. NHẬT-NGUYÊN yếu, ẤN cũng yếu, THỰC, THƯƠNG mạnh, hiếm con.

15.  NHẬT-NGUYÊN yếu,  không  có TỶ,  KIẾP  giúp  NHẬT-NGUYÊN, lại  THỰC, THƯƠNG cũng yếu, mà có QUAN-TINH đắc thời, không có con.

16. NHẬT-NGUYÊN yếu, THỰC, THƯƠNG mạnh. Có ẤN chế THỰC, THƯƠNG giúp cho NHẬT-NGUYÊN thi tốt. Nhưng chẳng may ngộ TÀI phá ẤN, chắc cũng không có con kế hậu.

17. NHẬT-NGUYÊN mạnh, không cần ẤN mạnh  thì quá mức Nguyên-Cục không có TÀI phá ẤN, thì cũng không có con, nếu có cũng chỉ 1 người mà thôi.

18. NHẬT-NGUYÊN yếu, QUAN-TINH hay THẤT-SÁT mạnh, chắc không có con.

19. NHẬT-NGUYÊN yếu,  THỰC,  THƯƠNG mạnh,  không  có ẤN  chắc  không  có con.

20. Nguyên-Cục toàn HỎA, THỔ khô khan, không có con.

21. Nguyên-Cục toàn KIM, THỦY hàn lạnh, không có con.

22. Nguyên-Cục THỦY mạnh, MỘC yếu, không có con.

23. Nguyên-Cục ẤN nhiều, không có con.

24. Nguyên-Cục TÀI và QUAN quá mạnh, không có con.

25. Nguyên-Cục THỰC, THƯƠNG quá mạnh, không có con.

26. Nguyên-Cục KỴ-THẦN, an tại giờ, không có con.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (23): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN PHỤ MẪU (CHA MẸ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (22): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG PHU (CHỒNG) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (21): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG THÊ (VỢ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (20): XÉT NGUYỆT KIẾN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (19): LUẬN LƯU NIÊN TIỂU HẠN VÀ VẬN HẠN 子平八字